Rapporten

Onze school vindt het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en de vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt. In het rapport schrijft de leerkracht over de contacten en de samenwerking in de groep, naar de leerling toe, de ontwikkeling van het kind m.b.t. de leerstof, de werkhouding. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, gebruikt de leerkracht de observaties, gemaakt werk van de kinderen en de gegevens van toetsen uit het Leerlingvolgsysteem (LVS). Met behulp van de landelijk genormeerde toetsen worden de vaardigheidsniveaus van lezen, rekenen en taal beoordeeld. De leerkracht houdt in de beoordeling rekening met de onderwijsbehoeften en de  persoonlijkheid van het kind en zijn/ haar inzet, aanleg en capaciteiten.

De kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport. Dit rapport is ook te zien in het ouderportaal van Parnassys. In het ouderportaal hebben ouders toegang tot de toetsgegevens van hun eigen kind(eren). Ook staan in dit ouderportaal o.a. de verslagen van gesprekken tussen ouders en school.

Dit schooljaar 2022/2023 kijken we naar een andere mogelijkheid om de rapporten met resultaten in te vullen. Het rapport van Parnassys voldoet in onze ogen niet aan de wensen die wij momenteel hebben.