Sport en bewegen

Sinds april 2019 zijn wij een Gezonde School geworden door het behalen van het vignet Gezonde School met het thema certificaat Sport en Bewegen. Sinds dit schooljaar hebben wij een vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs via Sportservice Apeldoorn. Bo Welgraaf verzorgt dit jaar voor ons die lessen op de dinsdag. Zij zorgt er voor dat er een doorgaande lijn gewaarborgd blijft voor ons bewegingsonderwijs. 

Sport en beweging is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van ons onderwijs dat erop gericht is leerlingen te kwalificeren (voorbereiden op vervolgopleiding), te socialiseren (leren omgaan met elkaar) en te vormen (persoonsvorming). Kinderen leren tijdens sport- en spelactiviteiten naast motorische vaardigheden ook gedragsnormen aan, leren samenwerken in een groep, krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen. Het gaat dus om het stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen.

Wij nemen deel aan verschillende sporttoernooien georganiseerd door sportservice Apeldoorn, stimuleren kinderen mee te doen aan de activiteiten van Sport van de Maand, laten leerlingen deelnemen aan verschillende sportclinics en organiseren Koningsspelen.