Sport en bewegen

In januari 2019 is ons schoolplein aangepast. Wij konden dit realiseren door middel van o.a. de subsidie van de Gezonde School. Daarvoor hebben we het certificaat ‘Sport en Bewegen’ aangevraagd. Het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen vinden we heel groot. Sinds april 2019 zijn wij een Gezonde School geworden door het behalen van het vignet Gezonde School met het thema certificaat Sport en Bewegen.

Sport en beweging is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van ons onderwijs dat erop gericht is leerlingen te kwalificeren (voorbereiden op vervolgopleiding), te socialiseren (leren omgaan met elkaar) en te vormen (persoonsvorming). Kinderen leren tijdens sport- en spelactiviteiten naast motorische vaardigheden ook gedragsnormen aan, leren samenwerken in een groep, krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen. Het gaat dus om het stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen.

Wij nemen deel aan verschillende sporttoernooien georganiseerd door Accres, stimuleren kinderen mee te doen aan de activiteiten van Sport van de Maand, laten leerlingen deelnemen aan verschillende sportclinics en organiseren Koningsspelen.