Ouderraad (OR)

Op onze school zijn ouders op allerlei manieren actief, zoals: spelletjesouders, knutselouders, computerouders, musicalouders, hulpouders op school, tijdens de sportdag en schoolreisjes. Bijna elke ouder doet wel iets voor haar of zijn kind(eren) en dat draagt bij aan het welzijn van de school. Alle extraatjes die niet behoren tot het regulier onderwijs en dus ook niet vergoed worden door het Rijk zouden komen te vervallen als er geen financiële bijdrage van ouders zou zijn.

De ouderraad is een raad van en door ouders. De ouderraad fungeert als coördinatiepunt van door ouders ondernomen en ondersteunde activiteiten en/of organiseert zelf activiteiten in samenspraak met het schoolteam en de directie.

De ouderraad komt, met uitzondering van de zomervakantie, elke maand bij elkaar. Ook een leerkracht neemt deel aan deze bijeenkomsten. Steeds terugkomende agendapunten zijn: ontvangen post, mededelingen schoolteam, mededelingen medezeggenschapsraad, evaluatie gedane activiteiten en bespreken van komende activiteiten. Vastgestelde notulen vindt u in de ouderraad-map op school.

De ouderraad is een oudervereniging en iedere ouder die een kind op school heeft kan lid worden van de vereniging. Per kind per jaar is er een ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage wordt jaarlijks via automatische incasso geïnd. De onderstaande activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage, giften en de opbrengsten van verlotingen etc. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 27,- per kind per schooljaar. Het geld wordt onder andere uitgegeven aan:

 • Sinterklaasfeest;
 • Kerstfeest;
 • Paasontbijt;
 • Sportdag;
 • Musical groep 8;
 • Kleedjesmarkt;
 • Laatste schooldag;
 • Afscheidscadeau groep 8;

Er is een prima samenwerking met de leerkrachten en de directie. Ook vanuit school nemen leerkrachten deel aan de commissies welke per activiteit worden samengesteld.

De ouderraad heeft als taken:

 • een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;
 • de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten te bevorderen;
 • activiteiten te organiseren, voor en door de leerlingen;
 • te functioneren als geledingenraad van ouders van de school als bedoeld in de WMO;
 • de belangen van ouders en leerlingen te behartigen bij de MR, de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag.

 De ouderraad is bevoegd:

 • op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hierdoor aan hen individuele rechten en verplichtingen tekort wordt gedaan;
 • gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de medezeggenschapsraad, de directeur en het schoolteam;
 • de door de ouders verstrekte financiële bijdrage te besteden binnen de op een oudervergadering vastgestelde jaarbegroting.

Voorzitter: Janneke Witte

Penningmeester: Inge Visch

Secretaris: Wobke Hooites

Mailadres: ORBeekbergen@gmail.com

Contactpersoon namens het team: Else-Marit Wardenier