Dit jaar onder de aandacht

Dit schooljaar zijn we bezig met de volgende ontwikkelingen:

  • Bevorderen leesplezier en daarmee de vooruitgang in de prestaties van leerlingen op AVI/Begrijpend lezen
  • Zicht op ontwikkeling volgens de HGW cyclus volgen en borgen.
  • De methodiek van Jose Schraven Z.L.K.L.S. wordt in elke groep gebruikt om een doorgaande lijn op spellingsgebied te kunnen waarborgen.
  • Werken met Rekendoelen van Snappet vanaf groep 4. Tijdens de rekenles is veel aandacht voor taakgerichtheid, werkhouding en werkverzorging.
  • Leerkrachten differentiëren in de instructie en zorgen voor een gedifferentieerde verwerking bij de kernvakken.
  • Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid vergroten.
  • Iedere leerling krijgt een portfoliomap en gaat deze map vullen gedurende het schooljaar.