Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, klassenouder worden of  hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op allerlei manieren actief zijn.

Ouders die hun kind toevertrouwen aan onze school, hebben verwachtingen ten aanzien van deskundigheid en zorg van de leerkrachten. School en leerkrachten hebben ook verwachtingen van de ouders: een actieve betrokkenheid van ouders. Een goed samenspel tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, gelijke opvoedingsprincipes op school en thuis zijn de basis voor vruchtbaar onderwijs en een gelukkige schooltijd van de kinderen. Onze school hecht veel belang aan een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen ouders en leerkrachten.

Binnen het onderwijs spreken wij over opvoeding en onderwijs. In de visie van onze school zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders en leerkrachten zijn in de school gezamenlijk betrokken bij veel aspecten van de opvoeding van het kind. Het is in het belang van het kind dat ouders zich in grote lijnen kunnen vinden in de opvattingen over ons onderwijs. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind.

Bij de start van het nieuwe schooljaar houden wij een nieuwjaarsreceptie. Dit is een informeel samenzijn met kinderen en ouders om elkaar (beter) te leren kennen. U ontvang een document met huishoudelijke mededelingen van de groep. Daarin staat onder meer de werkwijze en klassenregels van de onder-, midden- en bovenbouw groepen. Het is van belang dat ouders en leerkrachten regelmatig contact hebben over de ontwikkeling van de kinderen. Daarom spreken wij aan het begin van het schooljaar met alle ouders en kinderen in het startgesprek af. Bij de deur van elke groep ligt een agenda, waarin deze afspraken gemaakt kunnen worden. We verwachten dus dat ouders zelf afspraken met de leerkrachten maken, daarom zijn de 10 minutengesprekken komen te vervallen. Natuurlijk mag u ook van leerkrachten verwachten dat zij u uitnodigen voor een gesprek, mocht daar aanleiding toe zijn.
Via de twee wekelijkse nieuwsbrief UDSG (Uit De School Geklapt) ontvangen ouders regelmatig informatie over wat er zich zoal in en rond de school afspeelt. Andere mededelingen of correspondentie zal via Parro of mail gaan. In elke groep is een groepsApp waarin de klassenouders andere ouders direct kunnen benaderen voor het organiseren van activiteiten. Daarnaast gebruiken wij Parro voor alle ouders.