De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:

 Groep 1 Charissa Beumer (ma, di, wo ) en Marit Nieuwenhuis (wo, do, vr)
 Groep 2 Anjo van Dijk (ma, di, do, vr) en Charissa Beumer (wo)
 Groep 3 Ine Pennink (ma, di) en Marlies van Lohuizen (wo, do, vr)
 Groep 4/5 Ruth Hulshof (ma, di, do, vr) en Danielle Rorije (wo) en onderwijsassistente Els Janssen (elke ochtend)
 Groep 6/7 Maartje Pisters (ma ocht, di, wo, vr) Ellen Triesscheijn (ma mi, wo, do,)
 Groep 8 Mariet Geurts (wo, do, vr) en Bianca Mulder (ma, di)
 Directietaken Yolanda Klaaysen (ma, di, wo, do)
 IB-taken: Danielle Rorije op (di, do)
 Taken OIDS: Maartje Pisters (ma-mi)
 Conciërgetaken: Ingrid Palm (ma, di, wo, vr)

Schooljaar 2018-2019

Groepen en taken leerkrachten

Groep 1-2Charissa Beumer (ma, di, wo) en Marit Nieuwenhuis (wo, do, vr)
Groep 2-3Ine Pennink (ma, di) en Marlies van Lohuizen (wo, do, vr)
Groep 4Ruth Hulshof (ma, wo, do, vr) en Marlies van Lohuizen (di)
Groep 5-6Maartje Pisters (ma ocht, di, wo, vr) en Ellen Triesscheijn (ma mi, wo, do,) en onderwijsassistente.
Groep 7-8Bianca Mulder (ma, di) en Mariët Geurts (wo, do, vr)
DirectietakenYolanda Klaaysen (ma, di, wo, do)
IB-TakenDanielle Rorije
ConciërgeIngrid Palm (ma, di, wo, vr)
Taken OIDSMaartje Pisters (ma-mi)
Taken hoog presterende leerlingenMariët Geurts (wo)
Taken The Leader in MeCharissa Beumer en Ellen Triesscheijn
Taal coördinatorEllen Triesscheijn en Marit Nieuwenhuis
Taken ICTBianca Mulder, Ingrid Palm en Ruth Hulshof
Contactpersoon ORMaartje Pisters
MR(personeelsgeleding)Marit Nieuwenhuis, Mariët Geurts en vacature