De groepen

Dit schooljaar hebben we de volgende indeling van groepen en leerkrachten:

Schooljaar 2019-2020

Groepen en taken leerkrachten

Groep 1-2Charissa Beumer (ma, di, wo) en Marit Nieuwenhuis (wo, do, vr)
Groep 2-3Marlies van Lohuizen (ma, di, wo, do, vr)
Groep 4-5Bianca Mulder (ma, di) en Mariët Geurts (wo, do, vrij)
Groep 5-6Maartje Pisters (ma ocht, di, wo, vr) en Ellen Triesscheijn (ma mi, wo, do,)
Groep 7-8Ruth Hulshof (di, wo, do, vr) en Celeste van Veenen (ma)
DirectietakenYolanda Klaaysen (ma, di, wo, do)
IB-TakenDanielle Rorije (ma,di)
ConciërgeIngrid Palm (ma, di, wo, do)
Taken OIDSMaartje Pisters (ma-mi)
Taken hoog presterende leerlingenMariët Geurts
Taken The Leader in MeCharissa Beumer, Ellen Triesscheijn, Ingrid Palm, Bianca Mulder en Yolanda Klaaysen
Taal coördinatorEllen Triesscheijn en Marit Nieuwenhuis
Taken ICTBianca Mulder, Ingrid Palm en Ruth Hulshof
Contactpersoon ORRuth Hulshof
MR(personeelsgeleding)Marit Nieuwenhuis, Marlies van Lohuizen en Maartje Pisters