Schoolplan 2019-2023

De indeling van het schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Leerplein055 en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. De personeelsgeleding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het schoolplan, het College van Bestuur van Leerplein055 heeft het schoolplan vastgesteld. Het schoolplan ligt ter inzage op school.

In kalenderjaar 2023 starten wij met het schrijven van een nieuw schoolplan.