MR

donderdag 24 november 2016

Donderdag 10 november heeft de Medezeggenschapsraad vergaderd. Belangrijk punt dat opnieuw aan de orde is gekomen, is de verhoging van de ouderbijdrage en de reacties van ouders op de verhoging. In overleg met MR heeft de OR samen met het bestuur besloten om ouders nogmaals de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 18 november.
Tevens heeft de leerkrachtengeleding een toelichting gegeven op het bezoek van de onderwijsinspectie. De inspecteur heeft gesproken met leerlingen, leerkrachten, directeur en een groep ouders. De inspectiedag is met een voldoende afgesloten. Punten ter verbetering zullen komend schooljaar worden uitgewerkt door het schoolbestuur. Verslag voor Leerplein055 breed, wordt in januari 2017 verwacht. Dit zal tezijnertijd in de  MR worden besproken.
Antipestbeleid is herschreven en is in conceptversie besproken. Omdat er geen vertegenwoordiger vanuit MR in GMR aanwezig is, is besproken hoe wij als MR geinformeerd worden over verslagen en agendapunten van de GMR. Dit is nog onduidelijk en hier zal navraag naar worden gedaan bij de GMR door de voorzitter. De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op Leerplein 055 niveau. Onze MR opereert op schoolniveau.
Tot slot is het jaarverslag 2015/2016 van het schoolbestuur stapsgewijs besproken. Volgende vergadering komt dit opnieuw aan bod.
De volgende vergadering staat gepland op woensdag 30 november. Punten die aan bod komen, zijn het continurooster, jaarverslag 2015/2016 schoolbestuur, jaarverslag MR, exclusiviteit taken, vervanging MR-lid leerkrachtengeleding, en jaarplanning MR 2016/2017.
Vanaf 20:00 bent u van harte uitgenodigd hierbij aan te sluiten!
Hartelijke groeten namens de MR leden, Mariet Geurts, Danielle Rorije, Nelleke van Heuven, Linda Schotpoort en Maaike BoonstraMR

Delen via