Uitkomsten enquête medezeggenschapsraad

donderdag 18 november 2021

Vlak voor de zomervakantie heeft de medezeggenschapsraad een enquête uitgezet onder de ouders van school. 42 ouders hebben deze ingevuld, uitgaande van de 83 gezinnen op school is dit een mooie respons van 50%. Een overzicht van alle uitkomsten vind je in de bijlage.

In de MR-vergadering van september heeft de medezeggenschapsraad de uitkomsten besproken en gekeken wat de belangrijkste onderwerpen voor ouders zijn en hoe we die als MR samen met school kunnen oppakken.

Sociale vaardigheid: Het afgelopen jaar heeft de MR zich ingezet voor het vaststellen van een anti-pest protocol. Anti-pestprotocol-2021-2.pdf

Op basis van de enquête wil de MR als vervolg hierop dit schooljaar inzetten op zichtbaar maken wat school doet bij signalering en problemen als pesten en discriminatie. Het onderwerp zal daarom regelmatig op de agenda van de MR terugkomen.

Communicatie: De vragen over communicatie scoren goed in de enquête, bijvoorbeeld het gebruik van de Parro-app wordt gewaardeerd. Toch willen we dit een speerpunt van de MR maken komend jaar. We lezen in de open antwoorden terug dat ouders graag meer op de hoogte zijn over de voortgang en het welbevinden van hun kind en hoe school met bepaalde zaken omgaat.

Ieder schooljaar zullen we een enquête uitzetten onder ouders om input te verzamelen.

Uitkomsten-enquete-medezeggenschapsraad.pdf

Delen via