Bericht MR

donderdag 18 maart 2021

In de MR-vergadering van 11 maart is onder andere de eerste opzet van het nieuwe Anti-pestprotocol voor OBS Beekbergen besproken. Er waren vragen en opmerkingen vanuit de oudergeleding. Deze zullen meegenomen worden in het plan en dit onderwerp zal volgende vergadering weer op de agenda staan. Om over pestproblematiek meer input van de achterban te ontvangen en zo de ouders goed te kunnen vertegenwoordigen, heeft de oudergeleding een online vergadering ingepland. Ouders ontvangen hierover deze week meer informatie via de klassenapp.
Tevens is de oudergeleding op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden die hun stem in de MR willen laten gelden. De oproep hiervoor zal binnenkort verstuurd worden.
De notulen van onze vergaderingen zijn terug te vinden op de schoolwebsite onder het kopje Medezeggenschapsraad. Verder zijn via mrbeekbergen@leerplein055.nl vragen, suggesties en opmerkingen altijd welkom.

Delen via