Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

De afkorting MR staat voor MedezeggenschapsRaad. Elke openbare basisschool is wettelijk verplicht om een MR te hebben die is samengesteld uit leerkrachten en ouders. De leden worden rechtstreeks door en uit leerkrachten en ouders gekozen. Het aantal leden van een MR hangt af van het aantal leerlingen op school. Zijn er op 1 oktober (de teldatum) minder dan 250 leerlingen, dan bestaat een MR uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden die de school betreffen. Voor sommige zaken geldt dat de schooldirectie verplicht is advies te vragen aan de MR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij nieuwbouw van de school en wijzigingen in de vakantieregeling. Voor andere zaken is zelfs instemming van de MR nodig, voordat de schoolleiding een besluit kan uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school en voor vaststelling van de schooltijden. Al die taken en bevoegdheden liggen vast een het reglement voor alle medezeggenschapsraden van het openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Hoe werkt de MR in Beekbergen?

OBS Beekbergen bestaat al enkele jaren uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Er worden elk jaar rond de maand oktober nieuwe verkiezingen gehouden, omdat dan de zittingsperiode van een ouder en een leerkracht de zittingsperiode (3 jaar) is verstreken. Onze MR heeft ongeveer een maal per zes weken een avondvergadering. Zo’n vergadering is openbaar, dus wie belangstelling heeft is welkom.

Oudergeleding

Mevr. Anita Chlapowska (voorzitter)

Mevr. Prema Muthiah (vicevoorzitter)

Mevr. Christa Hartgers (lid)

 

Mailadres: mrbeekbergen@leerplein055.nl

Teamgeleding

Mevr. Marlies van Lohuizen

Mevr. Marit Nieuwenhuis

Mevr. Maartje Pisters

De teamgeleding maakt de notulen.

Vergaderingen

Geplande vergaderingen (start 19:00) voor schooljaar 2019-2020:

  • 26 juni 2020

Waarover praten wij?

Onderwerpen die de laatste jaren veel aandacht hebben gekregen zijn onder meer: de nieuwbouw, continurooster, de ontwikkeling van het traject van The Leader In Me, continurooster. En zo is er nog veel meer. De notulen van de MR-vergaderingen zullen vanaf februari 2020 niet alleen in de MR-map in de teamkamer ter inzage te vinden zijn, maar ook op deze pagina.

Notulen 2019-2020:

Huishoudelijk reglement MR OBS Beekbergen (april 2020)

Notulen MR vergadering 9 januari 2020

MR vergadering, 13 februari 2020

Notulen MR-vergadering 26 maart 2020

Meer weten?

Wanneer deze korte introductie van de MR vragen oproept, stel ze dan gerust aan een van de MR-leden. Wij zitten er namens jullie, ouders en leerkrachten, dus mocht u op- of aanmerkingen hebben, informeer dan één van ons over zaken die op onze school beter en anders kunnen.