Onderwijsinspectie verkent Bestuursgericht Toezicht

vrijdag 4 november 2016

onderwijsinspectieDe onderwijsinspectie gaat haar wijze van toezicht houden op de scholen veranderen en heeft daarvoor een nieuw waarderingskader en een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Om de nieuwe werkwijze te toetsen heeft de inspectie onderwijsbesturen in Nederland gevraagd zich aan te melden voor een pilot “Bestuursgericht Toezicht”. Leerplein055 heeft zich aangemeld voor deze pilot van de onderwijsinspectie. Direct na de zomervakantie is het bestuur van Leerplein055 in gesprek geweest met een team van inspecteurs die na de herfstvakantie een zevental scholen van Leerplein055 hebben bezocht om  verificatieonderzoek te doen. Met andere woorden: heeft het bestuur van Leerplein055 voldoende zicht op de stand van zaken op de scholen en stuurt het bestuur in voldoende mate op onderwijskwaliteit.

In december 2016 vinden vervolgens gesprekken plaats met leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht van Leerplein055. De schoolbezoeken  gecombineerd met de informatie uit de gesprekken levert een bestuursrapport op. In het voorjaar 2017 wordt de pilot afgerond en worden de uitkomsten vastgelegd in een bestuursrapportage.

Bezoek van inspecteurs aan obs Beekbergen
Op onze school heeft afgelopen maandag één van die verificatieonderzoeken plaatsgevonden en heeft een inspecteur een aantal standaarden onderzocht. Onderdeel van het onderzoek zijn ook gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten. Twee kinderen hebben de inspecteur rondgeleid door de school. Uiteraard maakten gesprekken met de directeur en de intern begeleider een belangrijk deel hiervan uit. Het onderzoek levert waardevolle informatie op voor de school en deze is dan ook op de dag zelf mondeling teruggekoppeld aan de intern begeleider, de directeur en het bestuur van Leerplein055. Verslaglegging vindt plaats in de hiervoor genoemde bestuursrapportage. Als er in het voorjaar verslag is gedaan over onze school zal dat uiteraard in de medezeggenschapsraad van onze school worden besproken.

Delen via