Bericht van de MR

woensdag 10 oktober 2018

Het schooljaar is alweer een paar weken op gang en de eerste Medezeggenschap vergadering heeft weer plaatsgevonden. Voor de nieuwe ouders/verzorgers onder ons, bijgaand een korte toelichting op de rol van de MR binnen OBS Beekbergen

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school . Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS). In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Onze MR bestaat uit 6 leden. 3 ouders vormen de oudergeleding en 3 teamleden vormen de personeelsgeleding. De MR komt circa 8 keer per jaar samen voor overleg. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen, is de directeur van de school bij elke vergadering uitgenodigd voor informatievoorziening en overleg. Eind vorig jaar heeft één van de leden zich na 3 jaar zitting verkiesbaar gesteld. Er komt per ommegaande een tweede plek vrij (verkiesbaar) na een zitting periode van 4 jaar. Naar aanleiding van de oproep eind vorig schooljaar hebben twee ouders aangegeven zitting te willen nemen. Bij geen nieuwe aanmeldingen zullen beiden ouders zitting mogen nemen. Bij nieuwe aanmeldingen zullen er verkiezingen uitgeschreven worden. 

Wil je meer informatie, zou je eens deel willen nemen aan een vergadering, of zitting willen nemen als MR lid, neem dan contact op met de MR (via MRBeekbergen@leerplein055.nl) of spreek 1 van de leden aan.

Delen via